کارگاه­های آموزشی

فیلم

تصاویر

سال برگزاری

مدرس

عنوان کارگاه

 

 

1397

دکتر نجم الدین جباری – هیرش شیرزاد

پژوهشی در فولکلور کردی

 

 

1396

حسیبه سیدی

آشنایی منابع اطلاعاتی (حوزه ادبیات کردی)

 

 

1394

دکتر ابراهیم مرادی

اضافه در زبان کردی

 

 

1392

دکتر سید احمد پارسا

مثل پژوهشی

 

 

1393

منصور رحمانی

کارگاه آموزش کردی اورامی

 

 

1393

منصور رحمانی

ترجمه متون در زبان اورامی

 

 

1392

دکتر ابراهیم بدخشان، محمدسینا امانی

رده شناسی و آوانگاری ادبیات عامیانه کردی